กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงาน
   
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   
  ข้อมูลผู้บริหาร
   
  ข้อมูลสถิติการให้บริการงานต่างๆ
   
  ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
  โครงสร้าง
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
  ประกาศเจตจำนงสุจริต
   
  แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
   
  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)
   
  แผนภูมิโครงสร้าง
   
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   
  รายงานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารท้องถิ่น
   
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
   
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
   
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   
  อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน
   
 
   
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์||ข่าวประกวดราคา||ข่าวกิจกรรม||ข่าวภาษี||ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวประกวดราคา
 
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว บ้านตาลเดี่ยว หมุ่ที่ 6 หอถังประปาบ้านนายจุน หอมชุมภิรมย์ [21 มี.ค. 2561]
โครงการวางท่อลอดระบายน้ำ คสล.ซอย9 หมู่ที่ 7 บ้านดอนขนาก [21 มี.ค. 2561]
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 บ้านสะแกราย ช่วงบ้านนายผิน จอมบุญ-คลองจระเข้มด [21 มี.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายทางเข้าบ้านตาลเดี่ยว [21 มี.ค. 2561]
โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 8 สายคันคลองดอนหัวนาพัฒนา [8 พ.ค. 2561]
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 7 ซอยบ้านผู้ใหญ่สินธพ คชพงษ์ [8 ก.พ. 2561]
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 3 สายบ้านดอนยายหอมเชื่อมตำบลบางระกำ (แยกบ้านนายซิ้ว ชิวปรีชา) [8 พ.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 8 ซอยบางยี่ร้า (ต่อจากเดิม) [8 ก.พ. 2561]
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองลำพญาฝั่งขวา [22 มี.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองจระเข้ หมู่ที่ 7 [8 พ.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่่ 5 สายเลียบคลองหนองหญ้าปล้อง จากที่กรองน้ำถึงบ้านนายจัญ ทุมะลิ [8 ก.พ. 2561]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่องโครงการวางท่อลอดระบายน้ำ คสล.ซอย9 หมู่ที่ 7 บ้านดอนขนาก ขนาดท่อ คสล.Dai 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนยายหอม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [21 มี.ค. 2561]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่องโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ทีี่ 6 สายทางเข้าบ้านตาลเดี่ยว ขนาดพื้นที่ 162.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 จุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ [21 มี.ค. 2561]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา pvc ขนาด 3 นิ้วบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 6 หอถังประปาบ้านนายจุน หอมชุนภิรมณ์ [21 มี.ค. 2561]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 สายเลียบคลองลำพญาฝั่งขวา กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร ผิวจราจร AC หนา 0.04 เมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม [22 มี.ค. 2561]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |