รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561
   
  ประกาศยกเลิการจ่ายน้ำประปานอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
   
  ประกาศการติดตั้งมาตรวัดน้ำของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
   
  รายงานการประชุมสภา
 
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
   
  ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
  แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่องแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมเรื่องแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่2(มกราคม-มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมเรื่องแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยานหอม เรื่อง รายงานงบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
   
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561
   
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
   
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
   
  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560
   
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
   
  งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2560
   
  การแสดงความเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
   
  นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
   
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดอนยายหอม
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
  รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผด6
   
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ผด5
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
   
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
   
  ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
   
 
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์||ข่าวประกวดราคา||ข่าวกิจกรรม||ข่าวภาษี||ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวประกวดราคา
 
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว บ้านตาลเดี่ยว หมุ่ที่ 6 หอถังประปาบ้านนายจุน หอมชุมภิรมย์ [21 มี.ค. 2561]
โครงการวางท่อลอดระบายน้ำ คสล.ซอย9 หมู่ที่ 7 บ้านดอนขนาก [21 มี.ค. 2561]
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 บ้านสะแกราย ช่วงบ้านนายผิน จอมบุญ-คลองจระเข้มด [21 มี.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายทางเข้าบ้านตาลเดี่ยว [21 มี.ค. 2561]
โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 8 สายคันคลองดอนหัวนาพัฒนา [8 พ.ค. 2561]
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 7 ซอยบ้านผู้ใหญ่สินธพ คชพงษ์ [8 ก.พ. 2561]
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 3 สายบ้านดอนยายหอมเชื่อมตำบลบางระกำ (แยกบ้านนายซิ้ว ชิวปรีชา) [8 พ.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 8 ซอยบางยี่ร้า (ต่อจากเดิม) [8 ก.พ. 2561]
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองลำพญาฝั่งขวา [22 มี.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองจระเข้ หมู่ที่ 7 [8 พ.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่่ 5 สายเลียบคลองหนองหญ้าปล้อง จากที่กรองน้ำถึงบ้านนายจัญ ทุมะลิ [8 ก.พ. 2561]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่องโครงการวางท่อลอดระบายน้ำ คสล.ซอย9 หมู่ที่ 7 บ้านดอนขนาก ขนาดท่อ คสล.Dai 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนยายหอม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ [21 มี.ค. 2561]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่องโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ทีี่ 6 สายทางเข้าบ้านตาลเดี่ยว ขนาดพื้นที่ 162.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 จุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ [21 มี.ค. 2561]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา pvc ขนาด 3 นิ้วบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 6 หอถังประปาบ้านนายจุน หอมชุนภิรมณ์ [21 มี.ค. 2561]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 สายเลียบคลองลำพญาฝั่งขวา กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร ผิวจราจร AC หนา 0.04 เมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม [22 มี.ค. 2561]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |