กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงาน
   
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   
  ข้อมูลผู้บริหาร
   
  ข้อมูลสถิติการให้บริการงานต่างๆ
   
  ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
  โครงสร้าง
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
  ประกาศเจตจำนงสุจริต
   
  แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
   
  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)
   
  แผนภูมิโครงสร้าง
   
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   
  รายงานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารท้องถิ่น
   
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
   
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
   
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   
  อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
   
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน
   
 
   
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์||ข่าวประกวดราคา||ข่าวกิจกรรม||ข่าวภาษี||ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ภาพโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านและเวทีประชาคมตำบลดอนยายหอม ประจำปี 2558 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม [24 เม.ย. 2558]

อบต.ดอนยายหอม...อ่านต่อ
     
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประุชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม [21 ก.ย. 2554]

อบต.ดอนยายหอม...อ่านต่อ
     
1 |