รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561
   
  ประกาศยกเลิการจ่ายน้ำประปานอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
   
  ประกาศการติดตั้งมาตรวัดน้ำของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
   
  รายงานการประชุมสภา
 
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
   
  ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
  แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่องแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมเรื่องแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่2(มกราคม-มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมเรื่องแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยานหอม เรื่อง รายงานงบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561
   
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
   
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561
   
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
   
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
   
  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560
   
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
   
  งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในประจำปีงบประมาณ 2560
   
  การแสดงความเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
   
  นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
   
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดอนยายหอม
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
  รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผด6
   
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ผด5
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
   
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
   
  ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
   
 
   
   
 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ...เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง...เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด....เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน....เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง.........เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ........เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง....เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด...เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก...เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง.....เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย......เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร.....เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า.....เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง...เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ.....เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย...เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยวาวี....เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพานคำ....เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล...เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย...พะเยา
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง......พะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย.....ลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง...ลำพูน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง....ลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง...น่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคนนาทะนุง...น่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม....แม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว...ลำปางหนา... .
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล...อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา......อุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย...นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย.........นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง....สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว....สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม...พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน .........ตาก
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา....ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน.....ลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว.....สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก........อุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา......เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง.....เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน.......เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม.....เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าระหัด.....สุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ..ปทุมธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใคร้...เพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล....เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก......สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู...สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้.........สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุด.......สระบุรี.
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง......สระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง...ชัยนาท
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง...นครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม......สิงห์บุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์...นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ....นครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง....นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย...นครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา....นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง....นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง....นครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่.....ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า...ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส...ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์....หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก....หนองบัวลำภู
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม...ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง...ร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน....อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่....เลย
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ...มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก.....มหาสารคาม
องค์การบริส่วนตำบลบ้านทุ่ม............ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี........อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้.............นครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก..........ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลผักแผ่น............ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน......ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน.........ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ........หนองคาย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคตะวันออก
องค์การบริหารส่วนตำบลสัตหีบ...ชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว...ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกระแส....ระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระ....ระยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง.......ระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ...ระยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง...จันทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลมะขาม...จันทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะจะ....จันทบุรี
 
อื่นๆ
สำนักงาน กกถ. ศูนย์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
สำนักงาน ก.ถ. มหาดไทยดอทคอม
สำนักงาน กกต. คนไทยดอทคอม
สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสิทธิเลือกตั้ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย
กรมการพัฒนาชุมชน สมาพันธ์ปลัด อบต.
สถาบันพัฒนาพื้นฐาน-โครงการ ชมรมปลัด อบต.
ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานรัฐ ชมรมคนโยธา อบต.
ชมรมนิติกร อปท. กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น เครือข่าย อบต.